Kautokeino, Norwegen, 2005

69°01´08.58´´N – 23°02´58.45´´O